Membership

If you want to become an EUW-ROMANIAN Section Member, please fill in and submit the form below.

Dacă doriți să deveniți Membru al Asociației EUW- Romanian Section, vă rugăm să completați și să trimiteți formularul de mai jos.

"*" indicates required fields

Step 1 of 2

Drop files here or
Max. file size: 1 GB.

  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
  ASOCIATIEI EUW- Ro

   

  SCOP SI OBIECTIVE EUW-Ro

  Principiile generale ale EUW-Ro se bazează pe „Liberalismul Social”, axele principale fiind Libertatea Individului și Îngrijirea Socială. Acestea vizează diseminarea Păcii, Dreptății și Prosperității, precum și păstrarea Demnității și Libertății Umane și a Patrimoniului Cultural European și a Tradițiilor Creștine, promovând în același timp Progresul Social și Economic precum și Drepturile Omului.

  Scopul EUWRo este:

  • Grija pentru apărarea, elevarea și promovarea principiilor generale ale Uniunii EUW, descrise mai sus prin activitățile Uniunii;
  • Sporirea interesului, consolidarea informației, educației și comunicarea propice a informațiilor către femeilor cu privire la problemele Europene și Internaționale;
  • Participarea la lupta împotriva amenințărilor și pericolelor cu care se confruntă femeile, cu accent pe educație, ocuparea forței de muncă, dezvoltare durabilă, mediu, sănătate, protecție juridică și drepturile omului;
  • Conservarea patrimoniului cultural european cu fond creștin;
  • Cooperarea cu celelalte divizii naționale ale EUW și consiliul său internațional precum și participarea la activitățile și inițiativele organizațiilor romanesti și/sau organizațiilor internationale, europene și internaționale care vizează consolidarea rolului și influenței femeilor în dezvoltarea politică și socială a țărilor europene;
  • Depunerea de propuneri și punerea în aplicare a intervențiilor în probleme legate de obiectivele Asociatiei;
  • Cooperarea cu alte organizații și partide sociale și politice care susțin valori și principii morale identice sau conexe.

  Drepturile membrilor

  • Să participe în mod egal la Adunările Generale, dacă și-au îndeplinit obligațiile financiare față de Asociatie;
  • Să își exprime opiniile prin vot;
  • Să aleagă membrii aleși ai Uniunii;
  • A fi ales dintre membrii aleși ai Uniunii. Membrii de onoare ai Uniunii, atunci când participă la ședințele Adunărilor Generale, sunt privați de dreptul de vot, precum și de dreptul de a candida și de a fi aleși;
  • Să se bucure de beneficiile și orice drepturi care decurg din statutul lor de membri ai Uniunii;
  • Să părăsească Uniunea la liberă alegere.

  Obligațiile membrilor

  • să se abțină de la orice activitate contrară scopurilor Asociatiei și să nu se angajeze în nicio activitate contrară scopurilor și principiilor Asociatiei;
  • să plătească în mod regulat contribuția lor anuală, care este stabilită de Adunarea Generală după propunerea Consiliului Director. Îndeplinirea acestei obligații este o condiție pentru exercitarea dreptului de vot și de a fi ales;

  să respecte prevederile și principiile statutelor, precum și deciziile Consiliului Director și ale Adunării Generale.

  MEMBERS’ RIGHTS AND OBLIGATIONS

  EUW-Ro ASSOCIATION

  MISSION AND OBJECTIVES OF EUW-Ro

  The general principles of EUW-Ro are based on “Social Liberalism,” with the core axes being Individual Freedom and Social Care. These principles aim to promote Peace, Justice, and Prosperity, while preserving Human Dignity, Freedom, European Cultural Heritage, and Christian Traditions. Simultaneously, EUW-Ro strives to promote Social and Economic Progress and Human Rights.

  The objectives of EUW-Ro are as follows:

  • Advocating, uplifting, and promoting the general principles of the EUW Union, as described above, through the activities of the Union.
  • Increasing interest, enhancing information, education, and efficient communication to women concerning European and International issues.
  • Engaging in the fight against threats and dangers faced by women, with a focus on education, employment, sustainable development, environment, health, legal protection, and human rights.
  • Preserving European cultural heritage with Christian foundations.
  • Cooperating with other national divisions of EUW and its international council, as well as participating in activities and initiatives of Romanian and/or international, European, and international organizations that aim to strengthen the role and influence of women in the political and social development of European countries.
  • Submitting proposals and implementing interventions related to the objectives of the Association.
  • Collaborating with other organizations and social and political parties that support identical or related moral values and principles.

  Members’ Rights:

  • Equal participation in General Assemblies, provided they fulfill their financial obligations to the Association.
  • Expressing their opinions through voting.
  • Electing elected members of the Union.
  • Being eligible for election among the elected members of the Union.
  • Honorary members of the Union are deprived of the right to vote and the right to run for office and be elected when participating in General Assembly meetings.
  • Enjoying the benefits and rights derived from their membership in the Union.
  • Leaving the Union at their own discretion.

  Members’ Obligations:

  • Refrain from any activity contrary to the purposes of the Association and not engage in any activities contrary to the purposes and principles of the Association.
  • Regularly pay their annual contribution, determined by the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors. Fulfilling this obligation is a condition for exercising the right to vote and be elected.
  • Comply with the provisions and principles of the statutes, as well as the decisions of the Board of Directors and the General Assembly.